Финансово-счетоводни услуги

Ние предлагаме:

 • Текущо счетоводно отчитане на входящи и изходящи първични документи, както и изготвяне на счетоводни регистри;
 • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти (НСФОМСП/МСС);
 • Ежемесечно изчисляване на финансовия резултат и данъчните задължения;
 • Всички дейности по отчитане на труда и работната заплата – съставяне на разчетно-платежна ведомост, изготвяне на фишове и сметки за изплатени суми, подаване на всички видове декларации към Националната агенция за приходите;
 • Съставяне и регистриране на трудови договори, включително документи за изменение и прекратяване, изготвяне на граждански договори и договори за управление и контрол;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Изготвяне на платежни нареждания директно в онлайн банкирането на клиента;
 • Всички видове справки за представяне пред държавни органи, институции и други трети лица, включително БНБ, Национален статистически институт и др.;
 • Подготовка на необходими документи за получаване на банкови заеми и финансиране от други институции;
 • Участие в инвентаризации и други процедури по вътрешен контрол;
 • Възстановяване на ДДС от страни – членки на ЕС;
 • Обучения;