Бизнес-консултации

Те се изразяват в:

  • Изготвяне на доклади по проучвания на финансовото състояние на предприятия;
  • Предложения за организация на функционирането на административните отдели в предприятията;
  • Изготвяне на счетоводни политики;
  • Изготвяне на вътрешни правила;
  • Оценки на активи и задължения;