Одиторски услуги

Финансовият одит е в основата на ефективното функциониране на компаниите в наши дни. Той е от изключително важно значение за постигане на успех и точно това ни насърчава да прилагаме високи стандарти. Одиторските ангажименти са предназначени да увеличат надеждността на финансовата информация чрез оценка на активите, пасите, вътрешния контрол в предприятията, по подходящ начин и определени критерии.

Независимият финансов одит е съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, въз основа на които се изразява независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети в съответствие с приложимите счетоводни стандарти, както и всякаква друга приета счетоводна база за финансовите отчети.

Ние предлагаме:

  • Пълен одит по проверка и заверка на финансови отчети;
  • Одиторски процедури за съответствия – финансов и правен анализ ( Financial Due Diligence )
  • Одиторски процедури със специално предназначение