Организиране на обучения и семинари

Компанията има дългогодишен опит в организирането на обучения и на теоретико-практически курсове и семинари по счетоводство. Някои от темите на нашите семинари са:

  • Практически аспекти на приключване на финансова година с всички приложими новости настъпили през отчетната година (организират се всяка година);
  • Практически аспекти на прилагане на правилата на корпоративното подоходно облагане и другите приложими данъчни закони (организират се всяка година);
  • Преход от национални към международни стандарти за финансово отчитане;
  • Отчитане на дълготрайни активи по международни стандарти за финансово отчитане.