Данъчни консултации и отчитане на данъчни задължения

Компанията притежава ресурс да се занимава с най-различни аспекти на данъчното законодателство в страната.

Ние предлагаме:

  • Консултации и становища по въпроси от данъчното законодателство: корпоративни данъци, ДДС, акцизи, данък върху доходите на физическите лица, местни данъци и такси и др.;
  • Консултации по прилагане на национални и международни счетоводни стандарти
  • Данъчно представителство пред съответните данъчни подразделения;
  • Регистрация по ЗДДС. Деклариране на данни за възстановяване и внасяне на ЗДДС;
  • Възстановяване на ДДС от страни – членки на ЕС
  • Годишно и авансово отчитане на задълженията на предприятията по Закона за корпоративното подоходно облагене;
  • Следена на задълженията на лицата по Закона за облагане на доходите на физическите лица;
  • Отговаряне на въпроси;
  • Участие в работни срещи;